Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 stycznia 2017 roku

24 stycznia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 20.01.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR, do 280,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
19.01.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,3 mld USD 0,3 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,6 mld EUR, do 319,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,7 mld EUR, do 1110,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 39,9 mld EUR, do 177,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 27 mld EUR, do 154,6 mld EUR. W środę 18.01.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 32,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w takiej samej kwocie.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 434,3 mld EUR (wobec 461,4 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 20,7 mld EUR, do 1710,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 20.01.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 11,3 mld EUR -1,0 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,9 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 207,5 mld EUR +1,3 mld EUR -1,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 23,0 mld EUR +0,1 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 56,9 mld EUR +2,9 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1303,1 mld EUR +18,5 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 17,1 mld EUR, do 952,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 382.061 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 325.717 −1.186
  2.1 Należności od MFW 78.678 2
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 247.039 −1.188
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.353 −3.365
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.981 1.463
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.981 1.463
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 588.996 −69
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 32.330 11
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 556.570 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 96 −79
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 78.138 3.299
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.030.431 20.079
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.710.899 20.669
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 319.531 −591
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.460 0
9 Pozostałe aktywa 237.486 2.100
Aktywa razem 3.719.624 22.321
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.110.749 −4.722
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.386.798 −9.997
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 952.359 17.051
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 434.268 −27.120
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 171 72
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.670 80
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 281.767 41.540
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 177.732 39.871
  5.2 Pozostałe zobowiązania 104.036 1.668
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 133.805 −5.031
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.305 −430
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.665 −3.745
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.665 −3.745
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0
10 Pozostałe pasywa 226.374 4.627
11 Różnice z wyceny 394.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.808 0
Pasywa razem 3.719.624 22.321

Kontakt z mediami