Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 20. janvārī

2017. gada 24. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 20. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 280.8 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 19. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.3 mljrd. ASV dolāru 0.3 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 319.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.7 mljrd. euro (līdz 1 110.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 39.9 mljrd. euro (līdz 177.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 27 mljrd. euro (līdz 154.6 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 18. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 32.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija tādā pašā apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 434.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 461.4 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 20.7 mljrd. euro (līdz 1 710.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 20. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.3 mljrd. euro –1.0 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.9 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 207.5 mljrd. euro +1.3 mljrd. euro –1.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 23.0 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 56.9 mljrd. euro +2.9 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 303.1 mljrd. euro +18.5 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 17.1 mljrd. euro (līdz 952.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 061 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 325 717 −1 186
  2.1 SVF debitoru parādi 78 678 2
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 247 039 −1 188
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 353 −3 365
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 981 1 463
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 981 1 463
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 588 996 −69
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 32 330 11
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 556 570 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 96 −79
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 78 138 3 299
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 030 431 20 079
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 710 899 20 669
  7.2 Pārējie vērtspapīri 319 531 −591
8 Valdības parāds euro 26 460 0
9 Pārējie aktīvi 237 486 2 100
Kopā aktīvi 3 719 624 22 321
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 110 749 −4 722
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 386 798 −9 997
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 952 359 17 051
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 434 268 −27 120
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 171 72
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 670 80
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 281 767 41 540
  5.1 Saistības pret valdību 177 732 39 871
  5.2 Pārējās saistības 104 036 1 668
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 133 805 −5 031
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 305 −430
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 665 −3 745
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 665 −3 745
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0
10 Pārējās saistības 226 374 4 627
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0
12 Kapitāls un rezerves 99 808 0
Kopā pasīvi 3 719 624 22 321

Kontaktinformācija presei