Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 20. siječnja 2017.

24. siječnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 20. siječnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 280,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
19. siječnja 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,3 mlrd. USD 0,3 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,6 mlrd. EUR na 319,5 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 4,7 mlrd. EUR na 1.110,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 39,9 mlrd. EUR na 177,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 27 mlrd. EUR na 154,6 mlrd. EUR. U srijedu, 18. siječnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 32,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u jednakom iznosu s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 434,3 mlrd. EUR (u odnosu na 461,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 20,7 mlrd. EUR na 1.710,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 20. siječnja 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 11,3 mlrd. EUR –1,0 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,9 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 207,5 mlrd. EUR +1,3 mlrd. EUR –1,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 23,0 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora 56,9 mlrd. EUR +2,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.303,1 mlrd. EUR +18,5 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 17,1 mlrd. EUR na 952,4 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 061 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 325 717 −1 186
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 78 678 2
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 247 039 −1 188
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 353 −3 365
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 981 1 463
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 981 1 463
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 588 996 −69
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 32 330 11
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 556 570 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 96 −79
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 78 138 3 299
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 030 431 20 079
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 710 899 20 669
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 319 531 −591
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 460 0
9 Ostala imovina 237 486 2 100
Ukupno imovina 3 719 624 22 321
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 110 749 −4 722
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 386 798 −9 997
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 952 359 17 051
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 434 268 −27 120
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 171 72
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 670 80
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 281 767 41 540
  5.1 Opća država 177 732 39 871
  5.2 Ostale obveze 104 036 1 668
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 133 805 −5 031
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 305 −430
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 9 665 −3 745
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 665 −3 745
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0
10 Ostale obveze 226 374 4 627
11 Računi revalorizacije 394 418 0
12 Kapital i pričuve 99 808 0
Ukupno obveze 3 719 624 22 321

Kontaktni podatci za medije