Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.1.2017

24.1.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.1.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 280,8 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
19.1.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 319,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,7 miljardilla eurolla 1 110,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 39,9 miljardilla eurolla 177,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 27 miljardilla eurolla 154,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.1.2017 erääntyi 32,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi samansuuruinen perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 434,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 461,4 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 20,7 miljardilla eurolla 1 710,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 20.1.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,3 miljardia euroa - -1,0 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,9 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 207,5 miljardia euroa +1,3 miljardia euroa -1,1 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 23,0 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 56,9 miljardia euroa +2,9 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 303,1 miljardia euroa +18,5 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 102,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 17,1 miljardilla eurolla 952,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 382 061 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 325 717 −1 186
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 678 2
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 247 039 −1 188
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 353 −3 365
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 981 1 463
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 981 1 463
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 588 996 −69
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 32 330 11
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 556 570 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 96 −79
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 78 138 3 299
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 030 431 20 079
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 710 899 20 669
  7.2 Muut arvopaperit 319 531 −591
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 460 0
9 Muut saamiset 237 486 2 100
Vastaavaa yhteensä 3 719 624 22 321
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 110 749 −4 722
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 386 798 −9 997
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 952 359 17 051
  2.2 Talletusmahdollisuus 434 268 −27 120
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 171 72
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 670 80
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 281 767 41 540
  5.1 Julkisyhteisöt 177 732 39 871
  5.2 Muut 104 036 1 668
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 133 805 −5 031
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 305 −430
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 665 −3 745
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 665 −3 745
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0
10 Muut velat 226 374 4 627
11 Arvonmuutostilit 394 418 0
12 Pääoma ja rahastot 99 808 0
Vastattavaa yhteensä 3 719 624 22 321

Yhteyshenkilöt