Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. jaanuar 2017

24. jaanuar 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

20. jaanuaril 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 280,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
19. jaanuar 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,3 miljardit USA dollarit 0,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 319,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 4,7 miljardi euro võrra 1110,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 39,9 miljardi euro võrra 177,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 27 miljardi euro võrra 154,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. jaanuaril 2017 möödus 32,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 32,3 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 434,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 461,4 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 20,7 miljardi euro võrra 1710,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 20. jaanuar 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 11,3 miljardit eurot –1,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,9 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 207,5 miljardit eurot +1,3 miljardit eurot –1,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 23,0 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot -0,1 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 56,9 miljardit eurot +2,9 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1303,1 miljardit eurot +18,5 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17,1 miljardi euro võrra 952,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 382 061 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 325 717 −1 186
  2.1 Nõuded RVFle 78 678 2
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 247 039 −1 188
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 353 −3 365
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 981 1 463
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 981 1 463
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 588 996 −69
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 32 330 11
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 556 570 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 96 −79
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 78 138 3 299
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 030 431 20 079
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 710 899 20 669
  7.2 Muud väärtpaberid 319 531 −591
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 460 0
9 Muud varad 237 486 2 100
Varad kokku 3 719 624 22 321
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 110 749 −4 722
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 386 798 −9 997
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 952 359 17 051
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 434 268 −27 120
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 171 72
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 670 80
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 281 767 41 540
  5.1 Valitsussektor 177 732 39 871
  5.2 Muud kohustused 104 036 1 668
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 133 805 −5 031
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 305 −430
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 665 −3 745
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 665 −3 745
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0
10 Muud kohustused 226 374 4 627
11 Ümberhindluskontod 394 418 0
12 Kapital ja reservid 99 808 0
Kohustused kokku 3 719 624 22 321

Kontaktandmed