Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. januar 2017

24. januar 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. januar 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 280,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
19. januar 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,3 mia. USD 0,3 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,6 mia. euro til 319,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,7 mia. euro til 1.110,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 39,9 mia. euro til 177,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 27 mia. euro til 154,6 mia. euro. Onsdag den 18. januar 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 32,3 mia. euro, og en ny på samme beløb blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 434,3 mia. euro (mod 461,4 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 20,7 mia. euro til 1.710,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 20. januar 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 11,3 mia. euro - -1,0 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,9 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 207,5 mia. euro +1,3 mia. euro -1,1 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 23,0 mia. euro +0,1 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 56,9 mia. euro +2,9 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.303,1 mia. euro +18,5 mia. euro -
Securities Markets Programme 102,3 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17,1 mia. euro til 952,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.061 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 325.717 −1.186
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.678 2
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 247.039 −1.188
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.353 −3.365
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.981 1.463
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.981 1.463
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 588.996 −69
  5.1 Primære markedsoperationer 32.330 11
  5.2 Langfristede markedsoperationer 556.570 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 96 −79
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 78.138 3.299
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.030.431 20.079
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.710.899 20.669
  7.2 Andre værdipapirer 319.531 −591
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.460 0
9 Andre aktiver 237.486 2.100
Aktiver i alt 3.719.624 22.321
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.110.749 −4.722
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.386.798 −9.997
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 952.359 17.051
  2.2 Indlånsfacilitet 434.268 −27.120
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 171 72
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.670 80
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 281.767 41.540
  5.1 Offentlig forvaltning og service 177.732 39.871
  5.2 Andre forpligtelser 104.036 1.668
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 133.805 −5.031
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 7.305 −430
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.665 −3.745
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.665 −3.745
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0
10 Andre forpligtelser 226.374 4.627
11 Revalueringskonti 394.418 0
12 Kapital og reserver 99.808 0
Passiver i alt 3.719.624 22.321

Medie- og pressehenvendelser