Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. lednu 2017

24. ledna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. ledna 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 280,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
19. ledna 2017 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,3 mld. USD 0,3 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 319,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 4,7 mld. EUR na 1 110,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 39,9 mld. EUR na 177,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 27 mld. EUR na 154,6 mld. EUR. Ve středu 18. ledna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 32,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 434,3 mld. EUR (ve srovnání s 461,4 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 20,7 mld. EUR na 1 710,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 20. lednu 2017 Změna za týden – nákup Změna za týden – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 11,3 mld. EUR -1,0 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,9 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 207,5 mld. EUR +1,3 mld. EUR -1,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 23,0 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 56,9 mld. EUR +2,9 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 303,1 mld. EUR +18,5 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17,1 mld. EUR na 952,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 382 061 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 325 717 −1 186
  2.1 Pohledávky za MMF 78 678 2
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 247 039 −1 188
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 353 −3 365
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 981 1 463
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 981 1 463
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 588 996 −69
  5.1 Hlavní refinanční operace 32 330 11
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 556 570 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 96 −79
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 78 138 3 299
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 030 431 20 079
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 710 899 20 669
  7.2 Ostatní cenné papíry 319 531 −591
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 460 0
9 Ostatní aktiva 237 486 2 100
Aktiva celkem 3 719 624 22 321
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 110 749 −4 722
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 386 798 −9 997
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 952 359 17 051
  2.2 Vkladová facilita 434 268 −27 120
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 171 72
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 670 80
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 281 767 41 540
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 177 732 39 871
  5.2 Ostatní závazky 104 036 1 668
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 133 805 −5 031
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 305 −430
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 665 −3 745
  8.1 Vklady a ostatní závazky 9 665 −3 745
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 263 0
10 Ostatní pasiva 226 374 4 627
11 Účty přecenění 394 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 99 808 0
Pasiva celkem 3 719 624 22 321

Kontakty pro média