Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 януари 2017 г.

24 януари 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 20 януари 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 280,8 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
19 януари 2017 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,3 млрд. щатски долара 0,3 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 319,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 4,7 млрд. евро до 1110,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 39,9 млрд. евро до 177,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 27 млрд. евро до 154,6 млрд. евро. На 18 януари 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 32,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на същата стойност с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 434,3 млрд. евро (при 461,4 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 20,7 млрд. евро до 1710,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 20 януари 2017 г. Седмично изменение – покупки Седмично изменение – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 11,3 млрд. евро -1,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,9 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 207,5 млрд. евро +1,3 млрд. евро -1,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 23,0 млрд. евро +0,1 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 56,9 млрд. евро +2,9 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1303,1 млрд. евро +18,5 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 102,3 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 17,1 млрд. евро до 952,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 382 061 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 325 717 −1 186
  2.1 Вземания от МВФ 78 678 2
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 247 039 −1 188
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 353 −3 365
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 981 1 463
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 981 1 463
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 588 996 −69
  5.1 Основни операции по рефинансиране 32 330 11
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 556 570 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 96 −79
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 78 138 3 299
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 030 431 20 079
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 710 899 20 669
  7.2 Други ценни книжа 319 531 −591
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 460 0
9 Други активи 237 486 2 100
Общо активи 3 719 624 22 321
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 110 749 −4 722
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 386 798 −9 997
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 952 359 17 051
  2.2 Депозитно улеснение 434 268 −27 120
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 171 72
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 670 80
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 281 767 41 540
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 177 732 39 871
  5.2 Други задължения 104 036 1 668
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 133 805 −5 031
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 305 −430
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 665 −3 745
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 665 −3 745
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 263 0
10 Други задължения 226 374 4 627
11 Сметки за преоценка 394 418 0
12 Капитал и резерви 99 808 0
Общо пасиви 3 719 624 22 321

Данни за контакт за медиите