Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. januarja 2017

17. januar 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. januarja 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1,6 milijarde EUR na 281,2 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
12. januar 2017 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 2,1 mrd USD 0,3 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 320,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 6,8 milijarde EUR na 1.115,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 27,6 milijarde EUR na 137,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 22,7 milijarde EUR na 127,6 milijarde EUR. V sredo, 11. januarja 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 34 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 32,3 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 461,4 milijarde EUR (v primerjavi s 440,5 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 24,2 milijarde EUR na 1.690,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 13. januarja 2017 Tedenska razlika – kupljeno Tedenska razlika – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 12,3 milijarde EUR - –0,5 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,9 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 207,2 milijarde EUR +3,8 milijarde EUR –0,3 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 23,0 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 54,0 milijarde EUR +2,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.284,5 milijarde EUR +18,9 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,7 milijarde EUR na 935,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 382.062 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 326.902 352
  2.1 Terjatve do MDS 78.676 −35
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 248.226 387
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 34.718 2.824
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.518 −952
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.518 −952
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 589.065 −1.760
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 32.319 −1.686
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 556.570 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 175 −74
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 74.838 3.921
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.010.352 23.376
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.690.230 24.155
  7.2 Drugi vrednostni papirji 320.122 −779
8 Javni dolg v eurih 26.460 0
9 Druga sredstva 235.387 −3.096
Skupaj sredstva 3.697.302 24.664
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.115.472 −6.751
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.396.795 27.645
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 935.308 6.730
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 461.388 20.854
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 99 61
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.590 726
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 240.228 26.416
  5.1 Sektor država 137.860 27.646
  5.2 Druge obveznosti 102.367 −1.230
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 138.836 −28.527
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.735 2.033
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.410 2.709
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 13.410 2.709
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.263 0
10 Druge obveznosti 221.747 417
11 Računi prevrednotenja 394.418 0
12 Kapital in rezerve 99.808 −3
Skupaj obveznosti 3.697.302 24.664

Stiki za medije