Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. sausio 13 d.

2017 m. sausio 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. sausio 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 281,2 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. sausio 12 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 2,1 mlrd. JAV dolerių 0,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 320,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,8 mlrd. eurų – iki 1 115,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,6 mlrd. eurų – iki 137,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22,7 mlrd. eurų – iki 127,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. sausio 11 d., baigėsi 34 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 32,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 461,4 mlrd. eurų (palyginti su 440,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 24,2 mlrd. eurų – iki 1 690,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. sausio 13 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,3 mlrd. eurų –0,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 6,9 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 207,2 mlrd. eurų +3,8 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 23,0 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 54,0 mlrd. eurų +2,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 284,5 mlrd. eurų +18,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,7 mlrd. eurų – iki 935,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 382 062 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 326 902 352
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 676 −35
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 248 226 387
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 718 2 824
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 518 −952
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 518 −952
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 589 065 −1 760
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 32 319 −1 686
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 556 570 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 175 −74
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 74 838 3 921
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 010 352 23 376
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 690 230 24 155
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 320 122 −779
8 Valdžios skola eurais 26 460 0
9 Kitas turtas 235 387 −3 096
Visas turtas 3 697 302 24 664
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 115 472 −6 751
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 396 795 27 645
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 935 308 6 730
  2.2 Indėlių galimybė 461 388 20 854
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 99 61
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 590 726
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 240 228 26 416
  5.1 Valdžiai 137 860 27 646
  5.2 Kiti įsipareigojimai 102 367 −1 230
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 138 836 −28 527
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 735 2 033
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 410 2 709
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 410 2 709
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 221 747 417
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 808 −3
Visi įsipareigojimai 3 697 302 24 664

Kontaktai žiniasklaidai