Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 13. siječnja 2017.

17. siječnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 13. siječnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 1,6 mlrd. EUR na 281,2 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
12. siječnja 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 2,1 mlrd. USD 0,3 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,8 mlrd. EUR na 320,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 6,8 mlrd. EUR na 1.115,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 27,6 mlrd. EUR na 137,9 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 22,7 mlrd. EUR na 127,6 mlrd. EUR. U srijedu, 11. siječnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 34 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 32,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 461,4 mlrd. EUR (u odnosu na 440,5 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 24,2 mlrd. EUR na 1.690,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 13. siječnja 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 12,3 mlrd. EUR –0,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,9 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 207,2 mlrd. EUR +3,8 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 23,0 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 54,0 mlrd. EUR +2,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.284,5 mlrd. EUR +18,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 6,7 mlrd. EUR na 935,3 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 062 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 326 902 352
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 78 676 −35
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 248 226 387
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 718 2 824
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 518 −952
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 518 −952
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 589 065 −1 760
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 32 319 −1 686
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 556 570 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 175 −74
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 74 838 3 921
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 010 352 23 376
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 690 230 24 155
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 320 122 −779
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 460 0
9 Ostala imovina 235 387 −3 096
Ukupno imovina 3 697 302 24 664
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 115 472 −6 751
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 396 795 27 645
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 935 308 6 730
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 461 388 20 854
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 99 61
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 590 726
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 240 228 26 416
  5.1 Opća država 137 860 27 646
  5.2 Ostale obveze 102 367 −1 230
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 138 836 −28 527
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 735 2 033
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 13 410 2 709
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 13 410 2 709
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0
10 Ostale obveze 221 747 417
11 Računi revalorizacije 394 418 0
12 Kapital i pričuve 99 808 −3
Ukupno obveze 3 697 302 24 664

Kontaktni podatci za medije