Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.1.2017

17.1.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.1.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,6 miljardilla eurolla 281,2 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
12.1.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 2,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,8 miljardilla eurolla 320,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 6,8 miljardilla eurolla 1 115,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 27,6 miljardilla eurolla 137,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 22,7 miljardilla eurolla 127,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.1.2017 erääntyi 34 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 32,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 461,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 440,5 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 24,2 miljardilla eurolla 1 690,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 13.1.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,3 miljardia euroa - -0,5 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,9 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 207,2 miljardia euroa +3,8 miljardia euroa -0,3 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 23,0 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 54,0 miljardia euroa +2,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 284,5 miljardia euroa +18,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 102,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,7 miljardilla eurolla 935,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 382 062 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 326 902 352
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 676 −35
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 248 226 387
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 718 2 824
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 518 −952
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 518 −952
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 589 065 −1 760
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 32 319 −1 686
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 556 570 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 175 −74
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 74 838 3 921
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 010 352 23 376
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 690 230 24 155
  7.2 Muut arvopaperit 320 122 −779
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 460 0
9 Muut saamiset 235 387 −3 096
Vastaavaa yhteensä 3 697 302 24 664
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 115 472 −6 751
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 396 795 27 645
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 935 308 6 730
  2.2 Talletusmahdollisuus 461 388 20 854
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 99 61
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 590 726
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 240 228 26 416
  5.1 Julkisyhteisöt 137 860 27 646
  5.2 Muut 102 367 −1 230
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 138 836 −28 527
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 735 2 033
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 410 2 709
  8.1 Talletukset ja muut velat 13 410 2 709
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0
10 Muut velat 221 747 417
11 Arvonmuutostilit 394 418 0
12 Pääoma ja rahastot 99 808 −3
Vastattavaa yhteensä 3 697 302 24 664

Yhteyshenkilöt