Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. jaanuar 2017

17. jaanuar 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

13. jaanuaril 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1,6 miljardi euro võrra 281,2 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
12. jaanuar 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 2,1 miljardit USA dollarit 0,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,8 miljardi euro võrra 320,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 6,8 miljardi euro võrra 1115,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 27,6 miljardi euro võrra 137,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 22,7 miljardi euro võrra 127,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. jaanuaril 2017 möödus 34 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 32,3 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 461,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 440,5 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 24,2 miljardi euro võrra 1690,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 13. jaanuar 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 12,3 miljardit eurot –0,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,9 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 207,2 miljardit eurot +3,8 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 23,0 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 54,0 miljardit eurot +2,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1284,5 miljardit eurot +18,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,7 miljardi euro võrra 935,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 382 062 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 326 902 352
  2.1 Nõuded RVFle 78 676 −35
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 248 226 387
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 718 2 824
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 518 −952
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 518 −952
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 589 065 −1 760
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 32 319 −1 686
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 556 570 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 175 −74
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 74 838 3 921
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 010 352 23 376
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 690 230 24 155
  7.2 Muud väärtpaberid 320 122 −779
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 460 0
9 Muud varad 235 387 −3 096
Varad kokku 3 697 302 24 664
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 115 472 −6 751
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 396 795 27 645
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 935 308 6 730
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 461 388 20 854
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 99 61
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 590 726
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 240 228 26 416
  5.1 Valitsussektor 137 860 27 646
  5.2 Muud kohustused 102 367 −1 230
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 138 836 −28 527
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 735 2 033
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 410 2 709
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 410 2 709
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0
10 Muud kohustused 221 747 417
11 Ümberhindluskontod 394 418 0
12 Kapital ja reservid 99 808 −3
Kohustused kokku 3 697 302 24 664

Kontaktandmed