Eurosystemets konsoliderade balansräkning

15 december 2017
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.045 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 299.859 −651
  2.1 Fordringar på IMF 72.068 −271
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 227.792 −379
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.788 −1.281
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.695 1.464
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.695 1.464
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 765.741 −348
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.919 −337
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 763.698 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 124 −11
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 54.933 2.709
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.655.793 12.714
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.380.326 15.507
  7.2 Övriga värdepapper 275.467 −2.794
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.056 −2
9 Övriga tillgångar 241.947 672
Summa tillgångar 4.471.856 15.277
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.156.964 3.371
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.984.871 −44.245
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.319.630 −15.186
  2.2 Inlåningsfacilitet 665.236 −29.055
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 −5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 12.894 1.135
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 321.338 34.336
  5.1 Offentliga sektorn 197.101 31.850
  5.2 Övriga skulder 124.236 2.486
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 219.536 21.351
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.516 −1.026
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.969 −827
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.969 −827
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.649 0
10 Övriga skulder 233.875 1.182
11 Värderegleringskonton 364.946 0
12 Kapital och reserver 102.298 0
Summa skulder 4.471.856 15.277