Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

15. december 2017
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.045 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 299.859 −651
  2.1 Terjatve do MDS 72.068 −271
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 227.792 −379
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 31.788 −1.281
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.695 1.464
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.695 1.464
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 765.741 −348
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.919 −337
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 763.698 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 124 −11
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 54.933 2.709
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.655.793 12.714
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.380.326 15.507
  7.2 Drugi vrednostni papirji 275.467 −2.794
8 Javni dolg v eurih 25.056 −2
9 Druga sredstva 241.947 672
Skupaj sredstva 4.471.856 15.277
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.156.964 3.371
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.984.871 −44.245
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.319.630 −15.186
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 665.236 −29.055
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 −5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 12.894 1.135
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 321.338 34.336
  5.1 Sektor država 197.101 31.850
  5.2 Druge obveznosti 124.236 2.486
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 219.536 21.351
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.516 −1.026
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.969 −827
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.969 −827
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.649 0
10 Druge obveznosti 233.875 1.182
11 Računi prevrednotenja 364.946 0
12 Kapital in rezerve 102.298 0
Skupaj obveznosti 4.471.856 15.277