Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

15. decembra 2017
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 045 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 299 859 −651
  2.1 Pohľadávky voči MMF 72 068 −271
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 227 792 −379
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 788 −1 281
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 695 1 464
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 695 1 464
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 765 741 −348
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 919 −337
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 763 698 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 124 −11
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 54 933 2 709
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 655 793 12 714
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 380 326 15 507
  7.2 Ostatné cenné papiere 275 467 −2 794
8 Dlh verejnej správy v eurách 25 056 −2
9 Ostatné aktíva 241 947 672
Aktíva spolu 4 471 856 15 277
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 156 964 3 371
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 984 871 −44 245
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 319 630 −15 186
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 665 236 −29 055
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 6 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 894 1 135
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 321 338 34 336
  5.1 Verejná správa 197 101 31 850
  5.2 Ostatné záväzky 124 236 2 486
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 219 536 21 351
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 516 −1 026
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 969 −827
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 969 −827
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 649 0
10 Ostatné záväzky 233 875 1 182
11 Účty precenenia 364 946 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 102 298 0
Pasíva spolu 4 471 856 15 277