Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

15 grudnia 2017
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.045 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 299.859 −651
  2.1 Należności od MFW 72.068 −271
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 227.792 −379
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.788 −1.281
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.695 1.464
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.695 1.464
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 765.741 −348
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.919 −337
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 763.698 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 124 −11
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 54.933 2.709
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.655.793 12.714
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.380.326 15.507
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 275.467 −2.794
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.056 −2
9 Pozostałe aktywa 241.947 672
Aktywa razem 4.471.856 15.277
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.156.964 3.371
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.984.871 −44.245
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.319.630 −15.186
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 665.236 −29.055
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 12.894 1.135
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 321.338 34.336
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 197.101 31.850
  5.2 Pozostałe zobowiązania 124.236 2.486
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 219.536 21.351
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.516 −1.026
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.969 −827
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.969 −827
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.649 0
10 Pozostałe pasywa 233.875 1.182
11 Różnice z wyceny 364.946 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.298 0
Pasywa razem 4.471.856 15.277