Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

15 december 2017
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.045 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 299.859 −651
  2.1 Vorderingen op het IMF 72.068 −271
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 227.792 −379
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.788 −1.281
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.695 1.464
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 17.695 1.464
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 765.741 −348
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.919 −337
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 763.698 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 124 −11
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 54.933 2.709
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.655.793 12.714
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.380.326 15.507
  7.2 Overige effecten 275.467 −2.794
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.056 −2
9 Overige activa 241.947 672
Totaal activa 4.471.856 15.277
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.156.964 3.371
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.984.871 −44.245
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.319.630 −15.186
  2.2 Depositofaciliteit 665.236 −29.055
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.894 1.135
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 321.338 34.336
  5.1 Overheid 197.101 31.850
  5.2 Overige verplichtingen 124.236 2.486
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 219.536 21.351
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.516 −1.026
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.969 −827
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.969 −827
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.649 0
10 Overige passiva 233.875 1.182
11 Herwaarderingsrekeningen 364.946 0
12 Kapitaal en reserves 102.298 0
Totaal passiva 4.471.856 15.277