Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

15.12.2017.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 045 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 299 859 −651
  2.1 SVF debitoru parādi 72 068 −271
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 227 792 −379
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 788 −1 281
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 695 1 464
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 695 1 464
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 765 741 −348
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 919 −337
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 763 698 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 124 −11
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 54 933 2 709
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 655 793 12 714
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 380 326 15 507
  7.2 Pārējie vērtspapīri 275 467 −2 794
8 Valdības parāds euro 25 056 −2
9 Pārējie aktīvi 241 947 672
Kopā aktīvi 4 471 856 15 277
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 156 964 3 371
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 984 871 −44 245
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 319 630 −15 186
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 665 236 −29 055
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 12 894 1 135
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 321 338 34 336
  5.1 Saistības pret valdību 197 101 31 850
  5.2 Pārējās saistības 124 236 2 486
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219 536 21 351
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 516 −1 026
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 969 −827
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 969 −827
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 649 0
10 Pārējās saistības 233 875 1 182
11 Pārvērtēšanas konti 364 946 0
12 Kapitāls un rezerves 102 298 0
Kopā pasīvi 4 471 856 15 277