Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2017 12 15
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 045 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 299 859 −651
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 72 068 −271
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 227 792 −379
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 788 −1 281
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 695 1 464
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 695 1 464
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 765 741 −348
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 919 −337
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 763 698 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 124 −11
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 54 933 2 709
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 655 793 12 714
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 380 326 15 507
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 275 467 −2 794
8 Valdžios skola eurais 25 056 −2
9 Kitas turtas 241 947 672
Visas turtas 4 471 856 15 277
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 156 964 3 371
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 984 871 −44 245
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 319 630 −15 186
  2.2 Indėlių galimybė 665 236 −29 055
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 894 1 135
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 321 338 34 336
  5.1 Valdžiai 197 101 31 850
  5.2 Kiti įsipareigojimai 124 236 2 486
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 219 536 21 351
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 516 −1 026
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 969 −827
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 969 −827
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 649 0
10 Kiti įsipareigojimai 233 875 1 182
11 Perkainojimo sąskaitos 364 946 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 298 0
Visi įsipareigojimai 4 471 856 15 277