Eurosystemets konsoliderede balance

15. december 2017
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.045 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 299.859 −651
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 72.068 −271
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 227.792 −379
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 31.788 −1.281
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.695 1.464
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.695 1.464
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 765.741 −348
  5.1 Primære markedsoperationer 1.919 −337
  5.2 Langfristede markedsoperationer 763.698 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 124 −11
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 54.933 2.709
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.655.793 12.714
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.380.326 15.507
  7.2 Andre værdipapirer 275.467 −2.794
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.056 −2
9 Andre aktiver 241.947 672
Aktiver i alt 4.471.856 15.277
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.156.964 3.371
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.984.871 −44.245
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.319.630 −15.186
  2.2 Indlånsfacilitet 665.236 −29.055
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 6 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 12.894 1.135
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 321.338 34.336
  5.1 Offentlig forvaltning og service 197.101 31.850
  5.2 Andre forpligtelser 124.236 2.486
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 219.536 21.351
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.516 −1.026
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.969 −827
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.969 −827
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.649 0
10 Andre forpligtelser 233.875 1.182
11 Revalueringskonti 364.946 0
12 Kapital og reserver 102.298 0
Passiver i alt 4.471.856 15.277