Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

15. prosince 2017
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 045 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 299 859 −651
  2.1 Pohledávky za MMF 72 068 −271
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 227 792 −379
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 788 −1 281
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 695 1 464
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 695 1 464
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 765 741 −348
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 919 −337
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 763 698 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 124 −11
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 54 933 2 709
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 655 793 12 714
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 380 326 15 507
  7.2 Ostatní cenné papíry 275 467 −2 794
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 056 −2
9 Ostatní aktiva 241 947 672
Aktiva celkem 4 471 856 15 277
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 156 964 3 371
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 984 871 −44 245
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 319 630 −15 186
  2.2 Vkladová facilita 665 236 −29 055
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 12 894 1 135
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 321 338 34 336
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 197 101 31 850
  5.2 Ostatní závazky 124 236 2 486
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 219 536 21 351
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 516 −1 026
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 969 −827
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 969 −827
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 649 0
10 Ostatní závazky 233 875 1 182
11 Účty přecenění 364 946 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 102 298 0
Pasiva celkem 4 471 856 15 277