Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

15 декември 2017 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 045 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 299 859 −651
  2.1 Вземания от МВФ 72 068 −271
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 227 792 −379
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 788 −1 281
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 695 1 464
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 695 1 464
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 765 741 −348
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 919 −337
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 763 698 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 124 −11
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 54 933 2 709
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 655 793 12 714
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 380 326 15 507
  7.2 Други ценни книжа 275 467 −2 794
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 056 −2
9 Други активи 241 947 672
Общо активи 4 471 856 15 277
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 156 964 3 371
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 984 871 −44 245
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 319 630 −15 186
  2.2 Депозитно улеснение 665 236 −29 055
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 −5
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 12 894 1 135
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 321 338 34 336
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 197 101 31 850
  5.2 Други задължения 124 236 2 486
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 219 536 21 351
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 516 −1 026
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 969 −827
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 969 −827
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 649 0
10 Други задължения 233 875 1 182
11 Сметки за преоценка 364 946 0
12 Капитал и резерви 102 298 0
Общо пасиви 4 471 856 15 277