Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

8 декември 2017 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 045 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 300 510 651
  2.1 Вземания от МВФ 72 339 −2
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 228 171 652
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 069 216
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 231 222
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 231 222
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 766 089 −2 846
  5.1 Основни операции по рефинансиране 2 256 −2 738
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 763 698 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 135 −108
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 52 224 1 550
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 643 079 15 829
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 364 818 17 494
  7.2 Други ценни книжа 278 260 −1 666
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 058 0
9 Други активи 241 274 167
Общо активи 4 456 579 15 788
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 153 593 6 905
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 029 116 −5 698
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 334 815 −5 139
  2.2 Депозитно улеснение 694 290 −560
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 11 759 5 256
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 287 001 −5 860
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 165 251 −5 072
  5.2 Други задължения 121 750 −788
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 198 185 12 715
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 542 −642
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 796 1 369
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 796 1 369
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 649 0
10 Други задължения 232 693 1 744
11 Сметки за преоценка 364 946 0
12 Капитал и резерви 102 298 0
Общо пасиви 4 456 579 15 788