Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 september 2017

4 oktober 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 29 september 2017 motsvarade minskningen på 32 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 4,1 miljarder EUR till 255,7 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder, som mer än uppvägde ökningen p.g.a. kund- och portföljtransaktioner.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

28 september 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

35 miljoner USD

3 220 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet inom ramen för det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 283,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,4 miljarder EUR till 1 143,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,6 miljarder EUR till 229,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 6,5 miljarder EUR till 119,4 miljarder EUR. Onsdagen den 27 september 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 5,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 4,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 2,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 2,5 miljarder EUR. Dessutom återbetalades 4,2 miljarder EUR, som utbetalats under den första och den andra serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO I och II) före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 649 miljarder EUR (jämfört med 647,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 7,2 miljarder EUR till 2 221,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 29 september 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Förändring jämfört med föregående vecka – Kvartalsjusteringar

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,0 miljarder EUR

-

-0,2 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

4,8 miljarder EUR

-

-0,0 miljarder EUR

+0,0 miljarder EUR

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

231,3 miljarder EUR

+1,5 miljarder EUR

-0,4 miljarder EUR

-0,6 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,1 miljarder EUR

+0,2 miljarder EUR

-0,3 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

114,7 miljarder EUR

+2,0 miljarder EUR

-

-0,3 miljarder EUR

Program för köp av offentliga värdepapper

1 748,1 miljarder EUR

+12,4 miljarder EUR

-0,5 miljarder EUR

-6,8 miljarder EUR

Program för värdepappersmarknaderna

91,4 miljarder EUR

-

-

+0,2 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 42,4 miljarder EUR till 1 175,2 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas innehav av guld, utländsk valuta, finansiella instrument (inbegripet delar av de värdepappersinnehav utanför programmen för köp av tillgångar) till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal.

Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 september 2017 visas i tilläggskolumnen ”Förändring jämfört med föregående vecka avseende justeringar vid kvartalets slut”. Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 1 089,785 EUR per fine oz.

USD: 1,1806 per EUR

JPY: 132,82 per EUR

CNY: 7,8534 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1969 EUR per SDR

OBS Ändring i översättningspolicy

ECB har, efter att ha analyserat att förklaringen av veckobalansräkningen har föga användning på andra språk än engelska, beslutat att endast användarguiden kommer att finnas tillgänglig på samtliga officiella EU-språk fr.o.m. den 10 oktober 2017. Den har tidigare bara funnits på engelska. Läsare kan även fortsättningsvis ställa frågor rörande veckobalansräkningen till info@ecb.europa.eu på vilket officiellt EU-språk som helst och kommer att få svar på samma språk.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 379.047 0 −32
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 296.872 2.312 −7.985
  2.1 Fordringar på IMF 73.043 −9 −1.456
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 223.828 2.321 −6.528
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.792 −1.717 −914
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.747 956 −15
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.747 956 −15
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 768.453 −5.111 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 4.208 −852 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 764.076 −4.306 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 169 47 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 53.326 −6.107 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.504.430 13.271 −7.336
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.221.315 14.579 −7.412
  7.2 Andra värdepapper 283.115 −1.308 76
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.673 0 −62
9 Övriga tillgångar 242.284 −162 3.312
Summa tillgångar 4.318.624 3.444 −13.031
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.143.514 3.363 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.824.289 −40.955 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.175.208 −42.380 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 648.999 1.382 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 82 43 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.749 −908 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 351.877 −10.446 0
  5.1 Offentliga sektorn 229.591 −6.590 0
  5.2 Övriga skulder 122.287 −3.856 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 231.097 57.530 3
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.915 −2.675 −134
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.397 −73 −288
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.397 −73 −288
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.649 0 −1.056
10 Övriga skulder 218.893 −2.392 −4.590
11 Värderegleringskonton 364.946 0 −6.967
12 Eget kapital 102.297 0 0
Summa skulder 4.318.624 3.444 −13.031

Kontakt för media