Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 29 d.

2017 m. spalio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. rugsėjo 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 32 mln. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 255,7 mlrd. eurų. Šį pokytį lėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas, dėl kurio sumažėjimas buvo kur kas didesnis negu padidėjimas dėl atliktų operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. rugsėjo 28 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

3 220 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 283,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 1 143,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 229,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,5 mlrd. eurų – iki 119,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. rugsėjo 27 d., baigėsi 5,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 4,2 mlrd. eurų vertės operacija.

2017 m. rugsėjo 29 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 2,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 2,5 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, anksčiau termino buvo grąžinta pirmosios ir antrosios serijų tikslinėms ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms (TITRO I ir TITRO II) paskirstyta 4,2 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 649 mlrd. eurų (palyginti su 647,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 7,2 mlrd. eurų – iki 2 221,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. rugsėjo 29 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pokytis per savaitę – koregavimas ketvirčio pabaigoje

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,0 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

4,8 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

+0,0 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

231,3 mlrd. eurų

+1,5 mlrd. eurų

–0,4 mlrd. eurų

–0,6 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,1 mlrd. eurų

+0,2 mlrd. eurų

–0,3 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

114,7 mlrd. eurų

+2,0 mlrd. eurų

–0,3 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 748,1 mlrd. eurų

+12,4 mlrd. eurų

–0,5 mlrd. eurų

–6,8 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

91,4 mlrd. eurų

+0,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 42,4 mlrd. eurų – iki 1 175,2 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, auksas, užsienio valiuta ir finansinės priemonės (įskaitant dalį vertybinių popierių, įsigytų ne pagal turto pirkimo programas) perkainojami kiekvieno ketvirčio pabaigoje pagal rinkos palūkanų normas ir kainas.

Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2017 m. rugsėjo 30 d., parodyta papildomame stulpelyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui taikyti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 089,785 EUR / aukštos prabos aukso uncija

USD: 1 1806 už EUR

JPY: 132,82 už EUR

CNY: 7,8534 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1969 EUR už SST

PASTABA. Vertimo politikos pasikeitimas

Nustatęs, kad aiškinamosios pastabos retai skaitomos kitomis kalbomis nei anglų, ECB nusprendė nuo 2017 m. spalio 10 d. jas skelbti tik anglų kalba, o Naudotojo vadovą, kuris anksčiau buvo tik anglų kalba, nuo šiol bus galima skaityti visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Užklausas dėl savaitinių finansinių ataskaitų skaitytojai ir toliau gali siųsti adresu info@ecb.europa.eu bet kuria oficialiąja ES kalba ir atsakymą gaus ta pačia kalba.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 379 047 0 −32
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 296 872 2 312 −7 985
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 043 −9 −1 456
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 223 828 2 321 −6 528
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 792 −1 717 −914
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 747 956 −15
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 747 956 −15
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 768 453 −5 111 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 4 208 −852 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 764 076 −4 306 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 169 47 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 53 326 −6 107 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 504 430 13 271 −7 336
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 221 315 14 579 −7 412
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 283 115 −1 308 76
8 Valdžios skola eurais 25 673 0 −62
9 Kitas turtas 242 284 −162 3 312
Visas turtas 4 318 624 3 444 −13 031
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 143 514 3 363 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 824 289 −40 955 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 175 208 −42 380 0
  2.2 Indėlių galimybė 648 999 1 382 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 82 43 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 749 −908 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 351 877 −10 446 0
  5.1 Valdžiai 229 591 −6 590 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 122 287 −3 856 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 231 097 57 530 3
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 915 −2 675 −134
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 397 −73 −288
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 397 −73 −288
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 649 0 −1 056
10 Kiti įsipareigojimai 218 893 −2 392 −4 590
11 Perkainojimo sąskaitos 364 946 0 −6 967
12 Kapitalas ir rezervai 102 297 0 0
Visi įsipareigojimai 4 318 624 3 444 −13 031

Kontaktai žiniasklaidai