Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 29. rujna 2017.

4. listopada 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 29. rujna 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 32 mil. EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 4,1 mlrd. EUR na 255,7 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza, što je i više nego neutraliziralo povećanje zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

28. rujna 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

3.220 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,2 mlrd. EUR na 283,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3,4 mlrd. EUR na 1.143,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 6,6 mlrd. EUR na 229,6 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 6,5 mlrd. EUR na 119,4 mlrd. EUR. U srijedu, 27. rujna 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 5,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 4,2 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 2,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 2,5 mlrd. EUR. Nadalje, prije dospijeća otplaćeno je 4,2 mlrd. EUR dobivenih u sklopu prve i druge serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-I i II) .

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 649 mlrd. EUR (u odnosu na 647,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 7,2 mlrd. EUR na 2.221,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 29. rujna 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – usklađivanje na kraju tromjesečja

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,0 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

4,8 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

+0,0 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

231,3 mlrd. EUR

+1,5 mlrd. EUR

–0,4 mlrd. EUR

–0,6 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,1 mlrd. EUR

+0,2 mlrd. EUR

–0,3 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

114,7 mlrd. EUR

+2,0 mlrd. EUR

–0,3 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.748,1 mlrd. EUR

+12,4 mlrd. EUR

–0,5 mlrd. EUR

–6,8 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

91,4 mlrd. EUR

+0,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 42,4 mlrd. EUR na 1.175,2 mlrd. EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute i financijskih instrumenata (uključujući dio vrijednosnih papira koji nisu obuhvaćeni programom kupnje vrijednosnih papira) provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama.

Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 30. rujna 2017. prikazan je u dodatnom stupcu »Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja«. Cijena zlata i glavni tečajevi upotrijebljeni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 1.089,785 EUR za uncu

USD: 1,1806 za EUR

JPY: 132,82 za EUR

CNY: 7,8534 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,1969 EUR za SDR.

NAPOMENA: Promjena politike prevođenja

Nakon analize ograničene upotrebe popratnog objašnjenja na jezicima koji nisu engleski ESB je odlučio od 10. listopada 2017. objašnjenje objavljivati samo na engleskom jeziku, dok će Korisnički priručnik, koji je prethodno bio dostupan samo na engleskom, postati dostupan na svim službenim jezicima Europske unije. Čitatelji i dalje mogu slati upite u vezi s tjednim financijskim izvještajem na info@ecb.europa.eu na bilo kojem službenom jeziku EU-a te će odgovor primiti na istom jeziku.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 047 0 −32
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 296 872 2 312 −7 985
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 73 043 −9 −1 456
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 223 828 2 321 −6 528
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 792 −1 717 −914
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 17 747 956 −15
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 747 956 −15
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 768 453 −5 111 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 4 208 −852 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 764 076 −4 306 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 169 47 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 53 326 −6 107 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 504 430 13 271 −7 336
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 221 315 14 579 −7 412
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 283 115 −1 308 76
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 673 0 −62
9 Ostala imovina 242 284 −162 3 312
Ukupno imovina 4 318 624 3 444 −13 031
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 143 514 3 363 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 824 289 −40 955 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 175 208 −42 380 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 648 999 1 382 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 82 43 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 749 −908 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 351 877 −10 446 0
  5.1 Opća država 229 591 −6 590 0
  5.2 Ostale obveze 122 287 −3 856 0
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 231 097 57 530 3
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 915 −2 675 −134
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 397 −73 −288
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 397 −73 −288
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 649 0 −1 056
10 Ostale obveze 218 893 −2 392 −4 590
11 Računi revalorizacije 364 946 0 −6 967
12 Kapital i pričuve 102 297 0 0
Ukupno obveze 4 318 624 3 444 −13 031

Kontaktni podatci za medije