Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 22. septembrī

2017. gada 26. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 22. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (259.8 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 21. septembris

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 284.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 1 140.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 38.1 mljrd. euro (līdz 236.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 2.5 mljrd. euro (līdz 125.9 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 20. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 5.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 647.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 649 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.2 mljrd. euro (līdz 2 214.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 22. septembrī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.2 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

4.8 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

230.8 mljrd. euro

+0.9 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.3 mljrd. euro

+0.0 mljrd. euro

–0.3 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

113.0 mljrd. euro

+1.9 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 743.0 mljrd. euro

+13.0 mljrd. euro

–1.1 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

91.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 21.3 mljrd. euro (līdz 1 217.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 079 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 302 544 −393
  2.1 SVF debitoru parādi 74 508 −14
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 228 036 −379
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 423 2 384
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 806 166
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 806 166
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 773 563 1 088
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 060 1 074
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 768 382 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 122 14
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 59 433 −2 089
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 498 495 14 355
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 214 147 14 170
  7.2 Pārējie vērtspapīri 284 348 186
8 Valdības parāds euro 25 735 0
9 Pārējie aktīvi 239 133 3 825
Kopā aktīvi 4 328 211 19 336
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 140 150 −1 819
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 865 245 −22 726
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 217 589 −21 341
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 647 616 −1 394
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 40 9
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 10 657 3 967
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 362 324 38 063
  5.1 Saistības pret valdību 236 181 38 102
  5.2 Pārējās saistības 126 142 −40
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 173 563 −1 968
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 725 1 018
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 759 979
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 759 979
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0
10 Pārējās saistības 225 875 1 822
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0
12 Kapitāls un rezerves 102 297 0
Kopā pasīvi 4 328 211 19 336

Kontaktinformācija presei