Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 22. rujna 2017.

26. rujna 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 22. rujna 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) bilo je gotovo nepromijenjeno i iznosilo je 259,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

21. rujna 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,2 mlrd. EUR na 284,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,8 mlrd. EUR na 1.140,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 38,1 mlrd. EUR na 236,2 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 2,5 mlrd. EUR na 125,9 mlrd. EUR. U srijedu, 20. rujna 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 5,1 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (gotovo je nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 647,6 mlrd. EUR (u odnosu na 649 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,2 mlrd. EUR na 2.214,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 22. rujna 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,2 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

4,8 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

230,8 mlrd. EUR

+0,9 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,3 mlrd. EUR

+0,0 mlrd. EUR

–0,3 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

113,0 mlrd. EUR

+1,9 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.743,0 mlrd. EUR

+13,0 mlrd. EUR

–1,1 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

91,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 21,3 mlrd. EUR na 1.217,6 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 079 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 302 544 −393
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 508 −14
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 228 036 −379
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 423 2 384
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 806 166
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 806 166
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 773 563 1 088
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 060 1 074
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 768 382 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 122 14
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 59 433 −2 089
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 498 495 14 355
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 214 147 14 170
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 284 348 186
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 735 0
9 Ostala imovina 239 133 3 825
Ukupno imovina 4 328 211 19 336
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 140 150 −1 819
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 865 245 −22 726
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 217 589 −21 341
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 647 616 −1 394
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 40 9
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 10 657 3 967
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 362 324 38 063
  5.1 Opća država 236 181 38 102
  5.2 Ostale obveze 126 142 −40
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 173 563 −1 968
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 725 1 018
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 759 979
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 759 979
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0
10 Ostale obveze 225 875 1 822
11 Računi revalorizacije 371 913 0
12 Kapital i pričuve 102 297 0
Ukupno obveze 4 328 211 19 336

Kontaktni podatci za medije