Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 september 2017

12 september 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 8 september 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 259,6 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

7 september 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

35 miljoner USD

85 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 285,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 1 142,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 3,7 miljarder EUR till 162,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 9,4 miljarder EUR till 137 miljarder EUR. Onsdagen den 6 september 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 5,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 4,3 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under den veckan återbetalades långfristiga refinansieringstransaktioner (post 5.2 på tillgångssidan) till ett belopp på 0,2 miljarder EUR före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 635,8 miljarder EUR (jämfört med 628,3 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 15,6 miljarder EUR till 2 185,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 8 september 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,2 miljarder EUR

-

-0,2 miljarder EUR

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

4,9 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

229,0 miljarder EUR

+EUR 1,2 miljarder

-0,3 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,6 miljarder EUR

+EUR 0,1 miljard

-

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

109,1 miljarder EUR

+EUR 1,8 miljarder

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av offentliga värdepapper

1 720,0 miljarder EUR

+EUR 13,0 miljarder

-

Program för värdepappersmarknaderna

91,2 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,7 miljarder EUR till 1 264,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.078 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 301.953 3.153
  2.1 Fordringar på IMF 74.545 79
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 227.408 3.074
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.736 −502
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.122 −1.326
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.122 −1.326
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 772.833 −1.830
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 4.310 −1.604
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 768.382 −172
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 142 −54
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 60.978 1.773
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.471.744 15.623
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.185.932 15.561
  7.2 Andra värdepapper 285.812 62
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.735 0
9 Övriga tillgångar 238.596 −842
Summa tillgångar 4.299.776 16.049
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.142.704 575
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.900.010 8.272
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.264.153 717
  2.2 Inlåningsfacilitet 635.813 7.534
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 44 21
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 14.453 6.027
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 292.378 5.659
  5.1 Offentliga sektorn 162.463 3.704
  5.2 Övriga skulder 129.915 1.954
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 175.224 −6.865
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.465 1.641
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.950 823
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.950 823
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.705 0
10 Övriga skulder 224.676 −82
11 Värderegleringskonton 371.913 0
12 Eget kapital 102.297 0
Summa skulder 4.299.776 16.049
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media