Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. septembra 2017

12. september 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. septembra 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 259,6 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

7. september 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

85 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 285,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,6 milijarde EUR na 1.142,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 3,7 milijarde EUR na 162,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 9,4 milijarde EUR na 137 milijard EUR. V sredo, 6. septembra 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 5,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 4,3 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

V tem tednu so bile pred zapadlostjo odplačane operacije dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 0,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 635,8 milijarde EUR (v primerjavi s 628,3 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 15,6 milijarde EUR na 2.185,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 8. septembra 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,2 milijarde EUR

-

–0,2 milijarde EUR

Drugi program nakupa kritih obveznic

4,9 milijarde EUR

-

-

Tretji program nakupa kritih obveznic

229,0 milijarde EUR

+1,2 milijarde EUR

–0,3 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,6 milijarde EUR

+0,1 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

109,1 milijarde EUR

+1,8 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.720,0 milijarde EUR

+13,0 milijarde EUR

-

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

91,2 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 0,7 milijarde EUR na 1.264,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.078 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 301.953 3.153
  2.1 Terjatve do MDS 74.545 79
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 227.408 3.074
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 33.736 −502
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.122 −1.326
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.122 −1.326
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 772.833 −1.830
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 4.310 −1.604
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 768.382 −172
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 142 −54
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 60.978 1.773
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.471.744 15.623
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.185.932 15.561
  7.2 Drugi vrednostni papirji 285.812 62
8 Javni dolg v eurih 25.735 0
9 Druga sredstva 238.596 −842
Skupaj sredstva 4.299.776 16.049
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.142.704 575
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.900.010 8.272
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.264.153 717
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 635.813 7.534
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 44 21
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 14.453 6.027
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 292.378 5.659
  5.1 Sektor država 162.463 3.704
  5.2 Druge obveznosti 129.915 1.954
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 175.224 −6.865
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.465 1.641
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.950 823
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.950 823
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.705 0
10 Druge obveznosti 224.676 −82
11 Računi prevrednotenja 371.913 0
12 Kapital in rezerve 102.297 0
Skupaj obveznosti 4.299.776 16.049
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije