Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. septembru 2017

12. septembra 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. septembra 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) vzrástla o 0,2 mld. EUR na 259,6 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

7. septembra 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

85 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 285,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,6 mld. EUR na 1 142,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 3,7 mld. EUR na 162,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 9,4 mld. EUR na 137 mld. EUR. V stredu 6. septembra 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 5,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 4,3 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu sledovaného týždňa bolo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií (položka 5.2 na strane aktív) predčasne splatených 0,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 635,8 mld. EUR (v porovnaní s 628,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 15,6 mld. EUR na 2 185,9 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 8. septembru 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,2 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

4,9 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

229,0 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,6 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

109,1 mld. EUR

+1,8 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 720,0 mld. EUR

+13,0 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

91,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 0,7 mld. EUR na 1 264,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 078 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 301 953 3 153
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 545 79
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 227 408 3 074
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 736 −502
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 122 −1 326
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 122 −1 326
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 772 833 −1 830
  5.1 Hlavné refinančné operácie 4 310 −1 604
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 768 382 −172
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 142 −54
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 60 978 1 773
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 471 744 15 623
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 185 932 15 561
  7.2 Ostatné cenné papiere 285 812 62
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 735 0
9 Ostatné aktíva 238 596 −842
Aktíva spolu 4 299 776 16 049
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 142 704 575
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 900 010 8 272
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 264 153 717
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 635 813 7 534
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 44 21
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 453 6 027
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 292 378 5 659
  5.1 Verejná správa 162 463 3 704
  5.2 Ostatné záväzky 129 915 1 954
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 175 224 −6 865
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 465 1 641
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 950 823
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 950 823
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0
10 Ostatné pasíva 224 676 −82
11 Účty precenenia 371 913 0
12 Základné imanie a rezervy 102 297 0
Pasíva spolu 4 299 776 16 049
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá