Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 września 2017 roku

12 września 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 8.09.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR, do 259,6 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

7.09.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

85 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld EUR, do 285,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,6 mld EUR, do 1142,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 3,7 mld EUR, do 162,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 9,4 mld EUR, do 137 mld EUR. W środę 6.09.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 5,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 4,3 mld EUR.

W ciągu tygodnia sprawozdawczego została spłacona przed terminem zapadalności kwota 0,2 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących (LTRO).

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 635,8 mld EUR (wobec 628,3 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 15,6 mld EUR, do 2185,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 8.09.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,2 mld EUR

−0,2 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

4,9 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

229,0 mld EUR

+1,2 mld EUR

−0,3 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,6 mld EUR

+0,1 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

109,1 mld EUR

+1,8 mld EUR

−0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1720,0 mld EUR

+13,0 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

91,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 0,7 mld EUR, do 1264,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.078 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 301.953 3.153
  2.1 Należności od MFW 74.545 79
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 227.408 3.074
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.736 −502
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.122 −1.326
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.122 −1.326
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 772.833 −1.830
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 4.310 −1.604
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 768.382 −172
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 142 −54
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 60.978 1.773
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.471.744 15.623
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.185.932 15.561
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 285.812 62
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.735 0
9 Pozostałe aktywa 238.596 −842
Aktywa razem 4.299.776 16.049
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.142.704 575
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.900.010 8.272
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.264.153 717
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 635.813 7.534
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 44 21
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 14.453 6.027
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 292.378 5.659
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 162.463 3.704
  5.2 Pozostałe zobowiązania 129.915 1.954
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 175.224 −6.865
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.465 1.641
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.950 823
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.950 823
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.705 0
10 Pozostałe pasywa 224.676 −82
11 Różnice z wyceny 371.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.297 0
Pasywa razem 4.299.776 16.049