Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 september 2017

12 september 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 8 september 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 259,6 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

7 september 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 85 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 285,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 1.142,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 3,7 miljard naar EUR 162,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9,4 miljard naar EUR 137 miljard. Op woensdag 6 september 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 5,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 4,3 miljard, met een looptijd van zeven dagen, afgewikkeld.

In de loop van de week werd voor een bedrag van EUR 0,2 miljard aan langerlopende herfinancieringstransacties (actiefpost 5.2) vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 635,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 628,3 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 15,6 miljard naar EUR 2.185,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 8 september 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,2 miljard

-

-EUR 0,2 miljard

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 4,9 miljard

-

-

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 229,0 miljard

+EUR 1,2 miljard

-EUR 0,3 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,6 miljard

+EUR 0,1 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 109,1 miljard

+EUR 1,8 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.720,0 miljard

+EUR 13,0 miljard

-

Programma voor de effectenmarkten

EUR 91,2 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,7 miljard naar EUR 1.264,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.078 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 301.953 3.153
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.545 79
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 227.408 3.074
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.736 −502
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.122 −1.326
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.122 −1.326
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 772.833 −1.830
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 4.310 −1.604
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 768.382 −172
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 142 −54
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 60.978 1.773
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.471.744 15.623
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.185.932 15.561
  7.2 Overige waardepapieren 285.812 62
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.735 0
9 Overige activa 238.596 −842
Totaal activa 4.299.776 16.049
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.142.704 575
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.900.010 8.272
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.264.153 717
  2.2 Depositofaciliteit 635.813 7.534
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 44 21
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.453 6.027
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 292.378 5.659
  5.1 Overheid 162.463 3.704
  5.2 Overige verplichtingen 129.915 1.954
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 175.224 −6.865
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.465 1.641
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.950 823
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.950 823
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.705 0
10 Overige passiva 224.676 −82
11 Herwaarderingsrekeningen 371.913 0
12 Kapitaal en reserves 102.297 0
Totaal passiva 4.299.776 16.049
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media