Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 8. septembrī

2017. gada 12. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 8. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 259.6 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 7. septembris

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

85 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 285.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 1 142.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 3.7 mljrd. euro (līdz 162.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 9.4 mljrd. euro (līdz 137 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 6. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 5.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 4.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Nedēļas laikā pirms dzēšanas termiņa tika atmaksāti 0.2 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās (5.2. aktīvu postenis) piešķirtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 635.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 628.3 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 15.6 mljrd. euro (līdz 2 185.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 8. septembrī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.2 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

4.9 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

229.0 mljrd. euro

+1.2 mljrd. euro

–0.3 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.6 mljrd. euro

+0.1 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

109.1 mljrd. euro

+1.8 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 720.0 mljrd. euro

+13.0 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

91.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 1 264.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 078 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 301 953 3 153
  2.1 SVF debitoru parādi 74 545 79
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 227 408 3 074
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 736 −502
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 122 −1 326
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 122 −1 326
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 772 833 −1 830
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 4 310 −1 604
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 768 382 −172
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 142 −54
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 60 978 1 773
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 471 744 15 623
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 185 932 15 561
  7.2 Pārējie vērtspapīri 285 812 62
8 Valdības parāds euro 25 735 0
9 Pārējie aktīvi 238 596 −842
Kopā aktīvi 4 299 776 16 049
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 142 704 575
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 900 010 8 272
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 264 153 717
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 635 813 7 534
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 44 21
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14 453 6 027
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 292 378 5 659
  5.1 Saistības pret valdību 162 463 3 704
  5.2 Pārējās saistības 129 915 1 954
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 175 224 −6 865
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 465 1 641
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 950 823
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 950 823
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0
10 Pārējās saistības 224 676 −82
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0
12 Kapitāls un rezerves 102 297 0
Kopā pasīvi 4 299 776 16 049