Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 8. rujna 2017.

12. rujna 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 8. rujna 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 mlrd. EUR na 259,6 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

7. rujna 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

85 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,1 mlrd. EUR na 285,8 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,6 mlrd. EUR na 1.142,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 3,7 mlrd. EUR na 162,5 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 9,4 mlrd. EUR na 137 mlrd. EUR. U srijedu, 6. rujna 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 5,9 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 4,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna operacije dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u iznosu od 0,2 mlrd. EUR otplaćene su prije dospijeća.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 635,8 mlrd. EUR (u odnosu na 628,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 15,6 mlrd. EUR na 2.185,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 8. rujna 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,2 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

4,9 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

229,0 mlrd. EUR

+1,2 mlrd. EUR

–0,3 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,6 mlrd. EUR

+0,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

109,1 mlrd. EUR

+1,8 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.720,0 mlrd. EUR

+13,0 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

91,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 0,7 mlrd. EUR na 1.264,2 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 078 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 301 953 3 153
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 545 79
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 227 408 3 074
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 736 −502
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 15 122 −1 326
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 122 −1 326
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 772 833 −1 830
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 4 310 −1 604
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 768 382 −172
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 142 −54
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 60 978 1 773
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 471 744 15 623
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 185 932 15 561
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 285 812 62
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 735 0
9 Ostala imovina 238 596 −842
Ukupno imovina 4 299 776 16 049
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 142 704 575
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 900 010 8 272
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 264 153 717
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 635 813 7 534
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 44 21
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 14 453 6 027
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 292 378 5 659
  5.1 Opća država 162 463 3 704
  5.2 Ostale obveze 129 915 1 954
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 175 224 −6 865
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 465 1 641
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 950 823
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 950 823
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0
10 Ostale obveze 224 676 −82
11 Računi revalorizacije 371 913 0
12 Kapital i pričuve 102 297 0
Ukupno obveze 4 299 776 16 049
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije