SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. september 2017

12. september 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. september 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 259,6 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

7. september 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

USD 35 mio.

USD 85 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 285,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,6 mia. euro til 1.142,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 3,7 mia. euro til 162,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 9,4 mia. euro til 137 mia. euro. Onsdag den 6. september 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 5,9 mia. euro, og en ny på 4,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer (aktivpost 5.2) på 0,2 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 635,8 mia. euro (mod 628,3 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 15,6 mia. euro til 2.185,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 8. september 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,2 mia. euro

-

-0,2 mia. euro

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

4,9 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

229,0 mia. euro

+1,2 mia. euro

-0,3 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,6 mia. euro

+0,1 mia. euro

-

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

109,1 mia. euro

+1,8 mia. euro

-0,0 mia. euro

Opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor

1.720,0 mia. euro

+13,0 mia. euro

-

Securities Markets Programme

91,2 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,7 mia. euro til 1.264,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.078 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 301.953 3.153
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.545 79
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 227.408 3.074
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.736 −502
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.122 −1.326
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.122 −1.326
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 772.833 −1.830
  5.1 Primære markedsoperationer 4.310 −1.604
  5.2 Langfristede markedsoperationer 768.382 −172
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 142 −54
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 60.978 1.773
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.471.744 15.623
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.185.932 15.561
  7.2 Andre værdipapirer 285.812 62
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.735 0
9 Andre aktiver 238.596 −842
Aktiver i alt 4.299.776 16.049
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.142.704 575
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.900.010 8.272
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.264.153 717
  2.2 Indlånsfacilitet 635.813 7.534
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 44 21
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 14.453 6.027
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 292.378 5.659
  5.1 Offentlig forvaltning og service 162.463 3.704
  5.2 Andre forpligtelser 129.915 1.954
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 175.224 −6.865
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 8.465 1.641
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.950 823
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.950 823
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0
10 Andre forpligtelser 224.676 −82
11 Revalueringskonti 371.913 0
12 Kapital og reserver 102.297 0
Passiver i alt 4.299.776 16.049