Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. září 2017

12. září 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. září 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,2 mld. EUR na 259,6 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

7. září 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

85 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 285,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,6 mld. EUR na 1 142,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 3,7 mld. EUR na 162,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 9,4 mld. EUR na 137 mld. EUR. Ve středu 6. září 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 5,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 4,3 mld. EUR se splatností sedm dní.

Během sledovaného týdne byly splaceny před lhůtou splatnosti dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) ve výši 0,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 635,8 mld. EUR (ve srovnání s 628,3 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 15,6 mld. EUR na 2 185,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 8. září 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,2 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

4,9 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

229,0 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,6 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

109,1 mld. EUR

+1,8 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 720,0 mld. EUR

+13,0 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

91,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,7 mld. EUR na 1 264,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 078 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 301 953 3 153
  2.1 Pohledávky za MMF 74 545 79
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 227 408 3 074
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 736 −502
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 122 −1 326
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 122 −1 326
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 772 833 −1 830
  5.1 Hlavní refinanční operace 4 310 −1 604
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 768 382 −172
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 142 −54
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 60 978 1 773
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 471 744 15 623
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 185 932 15 561
  7.2 Ostatní cenné papíry 285 812 62
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 735 0
9 Ostatní aktiva 238 596 −842
Aktiva celkem 4 299 776 16 049
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 142 704 575
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 900 010 8 272
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 264 153 717
  2.2 Vkladová facilita 635 813 7 534
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 44 21
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 14 453 6 027
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 292 378 5 659
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 162 463 3 704
  5.2 Ostatní závazky 129 915 1 954
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 175 224 −6 865
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 465 1 641
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 950 823
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 950 823
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0
10 Ostatní pasiva 224 676 −82
11 Účty přecenění 371 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 297 0
Pasiva celkem 4 299 776 16 049