Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 септември 2017 г.

12 септември 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 8 септември 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,2 млрд. евро до 259,6 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

7 септември 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

85 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 285,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,6 млрд. евро до 1 142,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 3,7 млрд. евро до 162,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 9,4 млрд. евро до 137 млрд. евро. На 6 септември 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 5,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 4,3 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата операции по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 0,2 млрд. евро са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 635,8 млрд. евро (при 628,3 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 15,6 млрд. евро до 2 185,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 8 септември 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,2 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

4,9 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

229,0 млрд. евро

+1,2 млрд. евро

-0,3 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,6 млрд. евро

+0,1 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

109,1 млрд. евро

+1,8 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1 720,0 млрд. евро

+13,0 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

91,2 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 0,7 млрд. евро до 1 264,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 078 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 301 953 3 153
  2.1 Вземания от МВФ 74 545 79
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 227 408 3 074
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 736 −502
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 15 122 −1 326
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 122 −1 326
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 772 833 −1 830
  5.1 Основни операции по рефинансиране 4 310 −1 604
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 768 382 −172
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 142 −54
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 60 978 1 773
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 471 744 15 623
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 185 932 15 561
  7.2 Други ценни книжа 285 812 62
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 735 0
9 Други активи 238 596 −842
Общо активи 4 299 776 16 049
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 142 704 575
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 900 010 8 272
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 264 153 717
  2.2 Депозитно улеснение 635 813 7 534
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 44 21
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 14 453 6 027
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 292 378 5 659
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 162 463 3 704
  5.2 Други задължения 129 915 1 954
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 175 224 −6 865
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 465 1 641
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 950 823
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 950 823
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 705 0
10 Други задължения 224 676 −82
11 Сметки за преоценка 371 913 0
12 Капитал и резерви 102 297 0
Общо пасиви 4 299 776 16 049
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите