Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. augustu 2017

15. augusta 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. augusta 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) vzrástla o 0,2 mld. EUR na 260,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

10. augusta 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,2 mld. EUR na 286,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,2 mld. EUR na 1 145,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 11,2 mld. EUR na 158,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 7,7 mld. EUR na 144 mld. EUR. V stredu 9. augusta 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 4,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 4,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 629,4 mld. EUR (v porovnaní so 621,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 11,5 mld. EUR na 2 139,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 11. augustu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,5 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

4,9 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

226,1 mld. EUR

+0,6 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,8 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

104,5 mld. EUR

+1,1 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 680,7 mld. EUR

+9,7 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

91,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 5 mld. EUR na 1 240,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 092 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 301 235 1 995
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 452 9
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 226 783 1 986
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 252 −1 665
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 909 −524
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 909 −524
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 773 484 339
  5.1 Hlavné refinančné operácie 4 591 324
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 768 704 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 189 15
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 61 418 −2 194
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 425 996 11 218
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 139 682 11 464
  7.2 Ostatné cenné papiere 286 314 −245
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 735 0
9 Ostatné aktíva 237 835 301
Aktíva spolu 4 255 955 9 471
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 145 941 1 198
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 870 396 3 131
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 240 942 −4 957
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 629 418 8 096
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 36 −8
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 682 −754
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 285 528 11 797
  5.1 Verejná správa 158 279 11 191
  5.2 Ostatné záväzky 127 249 607
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 171 334 −4 426
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 741 −148
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 758 230
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 758 230
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0
10 Ostatné pasíva 222 661 −1 557
11 Účty precenenia 371 913 0
12 Základné imanie a rezervy 102 297 0
Pasíva spolu 4 255 955 9 471

Kontakt pre médiá