Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 11. augustā

2017. gada 15. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 11. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 260.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 10. augusts

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 286.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 1 145.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 11.2 mljrd. euro (līdz 158.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 7.7 mljrd. euro (līdz 144 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 9. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 4.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 4.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 629.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 621.3  mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 11.5 mljrd. euro (līdz 2 139.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 11. augustā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.5 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

4.9 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

226.1 mljrd. euro

+0.6 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.8 mljrd. euro

+0.1 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

104.5 mljrd. euro

+1.1 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1680.7 mljrd. euro

+9.7 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

91.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5 mljrd. euro (līdz 1 240.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 092 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 301 235 1 995
  2.1 SVF debitoru parādi 74 452 9
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 226 783 1 986
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35 252 −1 665
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 909 −524
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 909 −524
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 773 484 339
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 4 591 324
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 768 704 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 189 15
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 61 418 −2 194
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 425 996 11 218
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 139 682 11 464
  7.2 Pārējie vērtspapīri 286 314 −245
8 Valdības parāds euro 25 735 0
9 Pārējie aktīvi 237 835 301
Kopā aktīvi 4 255 955 9 471
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 145 941 1 198
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 870 396 3 131
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 240 942 −4 957
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 629 418 8 096
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 36 −8
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 682 −754
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 285 528 11 797
  5.1 Saistības pret valdību 158 279 11 191
  5.2 Pārējās saistības 127 249 607
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 171 334 −4 426
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 741 −148
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 758 230
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 758 230
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0
10 Pārējās saistības 222 661 −1 557
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0
12 Kapitāls un rezerves 102 297 0
Kopā pasīvi 4 255 955 9 471

Kontaktinformācija presei