Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. august 2017

15. august 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

11. augustil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,2 miljardi euro võrra 260,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

10. august 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 286,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,2 miljardi euro võrra 1145,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 11,2 miljardi euro võrra 158,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 7,7 miljardi euro võrra 144 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. augustil 2017 möödus 4,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 4,6 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 629,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 621,3 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 11,5 miljardi euro võrra 2139,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 11. august 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,5 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

4,9 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

226,1 miljardit eurot

+0,6 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,8 miljardit eurot

+0,1 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

104,5 miljardit eurot

+1,1 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1680,7 miljardit eurot

+9,7 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

91,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5 miljardi euro võrra 1240,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 092 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 301 235 1 995
  2.1 Nõuded RVFle 74 452 9
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 226 783 1 986
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 252 −1 665
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 909 −524
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 909 −524
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 773 484 339
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 4 591 324
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 768 704 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 189 15
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 61 418 −2 194
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 425 996 11 218
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 139 682 11 464
  7.2 Muud väärtpaberid 286 314 −245
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 735 0
9 Muud varad 237 835 301
Varad kokku 4 255 955 9 471
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 145 941 1 198
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 870 396 3 131
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 240 942 −4 957
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 629 418 8 096
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 36 −8
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 682 −754
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 285 528 11 797
  5.1 Valitsussektor 158 279 11 191
  5.2 Muud kohustused 127 249 607
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 171 334 −4 426
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 741 −148
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 758 230
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 758 230
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0
10 Muud kohustused 222 661 −1 557
11 Ümberhindluskontod 371 913 0
12 Kapital ja reservid 102 297 0
Kohustused kokku 4 255 955 9 471

Kontaktandmed