Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. srpnu 2017

15. srpna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. srpna 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,2 mld. EUR na 260,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

10. srpna 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 286,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,2 mld. EUR na 1 145,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 11,2 mld. EUR na 158,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 7,7 mld. EUR na 144 mld. EUR. Ve středu 9. srpna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 4,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 4,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 629,4 mld. EUR (oproti 621,3 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 11,5 mld. EUR na 2 139,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 11. srpnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,5 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

4,9 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

226,1 mld. EUR

+0,6 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,8 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

104,5 mld. EUR

+1,1mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 680,7 mld. EUR

+9,7 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

91,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5 mld. EUR na 1 240,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 092 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 301 235 1 995
  2.1 Pohledávky za MMF 74 452 9
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 226 783 1 986
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 252 −1 665
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 909 −524
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 909 −524
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 773 484 339
  5.1 Hlavní refinanční operace 4 591 324
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 768 704 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 189 15
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 61 418 −2 194
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 425 996 11 218
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 139 682 11 464
  7.2 Ostatní cenné papíry 286 314 −245
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 735 0
9 Ostatní aktiva 237 835 301
Aktiva celkem 4 255 955 9 471
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 145 941 1 198
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 870 396 3 131
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 240 942 −4 957
  2.2 Vkladová facilita 629 418 8 096
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 36 −8
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 682 −754
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 285 528 11 797
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 158 279 11 191
  5.2 Ostatní závazky 127 249 607
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 171 334 −4 426
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 741 −148
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 758 230
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 758 230
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0
10 Ostatní pasiva 222 661 −1 557
11 Účty přecenění 371 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 297 0
Pasiva celkem 4 255 955 9 471

Kontakty pro média