Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. julija 2017

1. avgust 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. julija 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,8 milijarde EUR na 260,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

27. julij 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

85 mio USD

35 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 292,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2 milijardi EUR na 1.142,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 14,8 milijarde EUR na 239,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 4,4 milijarde EUR na 192,7 milijarde EUR. V sredo, 26. julija 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 6,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 7,3 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 1,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 2,9 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 583,5 milijarde EUR (v primerjavi s 577,2 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 10,9 milijarde EUR na 2.119,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 28. julija 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,5 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

4,9 milijarde EUR

-

-

Tretji program nakupa kritih obveznic

225,0 milijarde EUR

+0,4 milijarde EUR

-

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,7 milijarde EUR

+0,2 milijarde EUR

–0,2 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

101,8 milijarde EUR

+0,8 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.659,0 milijarde EUR

+13,7 milijarde EUR

–4,0 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

96,3 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 13,8 milijarde EUR na 1.200,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.092 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 301.985 1.304
  2.1 Terjatve do MDS 74.307 53
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 227.678 1.251
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 33.899 530
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.668 818
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.668 818
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 776.261 1.923
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 7.350 522
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 768.704 1.390
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 207 11
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 63.318 −4.381
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.411.313 11.347
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.119.172 10.886
  7.2 Drugi vrednostni papirji 292.141 461
8 Javni dolg v eurih 25.735 0
9 Druga sredstva 240.010 980
Skupaj sredstva 4.248.280 12.522
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.142.340 1.950
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.784.246 20.152
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.200.699 13.835
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 583.494 6.312
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 53 5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.573 360
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 369.794 −10.991
  5.1 Sektor država 239.277 −14.802
  5.2 Druge obveznosti 130.516 3.812
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 169.294 −1.389
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.168 706
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.729 1.974
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 12.729 1.974
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.705 0
10 Druge obveznosti 223.222 −242
11 Računi prevrednotenja 371.913 0
12 Kapital in rezerve 102.296 0
Skupaj obveznosti 4.248.280 12.522

Stiki za medije