Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. júlu 2017

18. júla 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. júla 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 261,6 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

13. júla 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

55 mil. USD

40 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,2 mld. EUR na 292,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,2 mld. EUR na 1 141,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 21,5 mld. EUR na 230,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 25,3 mld. EUR na 180,3 mld. EUR. V stredu 12. júla 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 8,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 7,1 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 594,2 mld. EUR (v porovnaní so 620,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 16,2 mld. EUR na 2 097,5 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 14. júlu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,5 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,3 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

223,9 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

-0,4 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,7 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

100,3 mld. EUR

+1,4 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 637,2 mld. EUR

+13,8 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,7 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 31,2 mld. EUR na 1 197,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 091 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 302 920 −626
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 232 −381
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 228 688 −244
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 563 1 063
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 180 −12
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 180 −12
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 774 610 −1 102
  5.1 Hlavné refinančné operácie 7 104 −1 146
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 314 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 192 44
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 69 019 −485
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 390 365 15 945
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 097 455 16 185
  7.2 Ostatné cenné papiere 292 910 −239
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 735 6
9 Ostatné aktíva 238 803 −198
Aktíva spolu 4 229 286 14 590
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 141 178 1 219
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 792 119 4 791
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 197 818 31 186
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 594 227 −26 445
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 73 50
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 795 11
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 360 246 20 134
  5.1 Verejná správa 230 662 21 519
  5.2 Ostatné záväzky 129 584 −1 385
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 156 361 −12 422
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 953 −37
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 195 859
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 195 859
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0
10 Ostatné pasíva 222 527 34
11 Účty precenenia 371 913 0
12 Základné imanie a rezervy 102 296 0
Pasíva spolu 4 229 286 14 590

Kontakt pre médiá