Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 lipca 2017 roku

18 lipca 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14.07.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) się nie zmienił.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR, do 261,6 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

13.07.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

55 mln USD

40 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,2 mld EUR, do 292,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,2 mld EUR, do 1141,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 21,5 mld EUR, do 230,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 25,3 mld EUR, do 180,3 mld EUR. W środę 12.07.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 8,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 7,1 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 594,2 mld EUR (wobec 620,7 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 16,2 mld EUR, do 2097,5 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 14.07.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,5 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,3 mld EUR

−0,1 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

223,9 mld EUR

+1,2 mld EUR

−0,4 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,7 mld EUR

+0,2 mld EUR

−0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

100,3 mld EUR

+1,4 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1637,2 mld EUR

+13,8 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,7 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 31,2 mld EUR, do 1197,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.091 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 302.920 −626
  2.1 Należności od MFW 74.232 −381
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 228.688 −244
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.563 1.063
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.180 −12
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.180 −12
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 774.610 −1.102
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 7.104 −1.146
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.314 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 192 44
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 69.019 −485
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.390.365 15.945
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.097.455 16.185
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 292.910 −239
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.735 6
9 Pozostałe aktywa 238.803 −198
Aktywa razem 4.229.286 14.590
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.141.178 1.219
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.792.119 4.791
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.197.818 31.186
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 594.227 −26.445
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 73 50
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.795 11
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 360.246 20.134
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 230.662 21.519
  5.2 Pozostałe zobowiązania 129.584 −1.385
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 156.361 −12.422
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.953 −37
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.195 859
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.195 859
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.705 0
10 Pozostałe pasywa 222.527 34
11 Różnice z wyceny 371.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.296 0
Pasywa razem 4.229.286 14.590

Kontakt z mediami