Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. liepos 14 d.

2017 m. liepos 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. liepos 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 261,6 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. liepos 13 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

55 mln. JAV dolerių

40 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 292,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 1 141,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 21,5 mlrd. eurų – iki 230,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 25,3 mlrd. eurų – iki 180,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. liepos 12 d., baigėsi 8,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 7,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 594,2 mlrd. eurų (palyginti su 620,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 16,2 mlrd. eurų – iki 2 097,5 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. liepos 14 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,5 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,3 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

223,9 mlrd. eurų

+1,2 mlrd. eurų

–0,4 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,7 mlrd. eurų

+0,2 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

100,3 mlrd. eurų

+1,4 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 637,2 mlrd. eurų

+13,8 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,7 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31,2 mlrd. eurų – iki 1 197,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 091 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 302 920 −626
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 232 −381
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 228 688 −244
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 563 1 063
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 180 −12
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 180 −12
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 774 610 −1 102
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 7 104 −1 146
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 314 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 192 44
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 69 019 −485
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 390 365 15 945
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 097 455 16 185
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 292 910 −239
8 Valdžios skola eurais 25 735 6
9 Kitas turtas 238 803 −198
Visas turtas 4 229 286 14 590
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 141 178 1 219
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 792 119 4 791
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 197 818 31 186
  2.2 Indėlių galimybė 594 227 −26 445
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 73 50
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 795 11
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 360 246 20 134
  5.1 Valdžiai 230 662 21 519
  5.2 Kiti įsipareigojimai 129 584 −1 385
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 156 361 −12 422
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 953 −37
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 195 859
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 195 859
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0
10 Kiti įsipareigojimai 222 527 34
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 296 0
Visi įsipareigojimai 4 229 286 14 590

Kontaktai žiniasklaidai