Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 14. srpnja 2017.

18. srpnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 14. srpnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 261,6 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

13. srpnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

55 mil. USD

40 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,2 mlrd. EUR na 292,9 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,2 mlrd. EUR na 1.141,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 21,5 mlrd. EUR na 230,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 25,3 mlrd. EUR na 180,3 mlrd. EUR. U srijedu, 12. srpnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 8,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 7,1 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 594,2 mlrd. EUR (u odnosu na 620,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 16,2 mlrd. EUR na 2.097,5 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 14. srpnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,5 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,3 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

223,9 mlrd. EUR

+1,2 mlrd. EUR

–0,4 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,7 mlrd. EUR

+0,2 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

100,3 mlrd. EUR

+1,4 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.637,2 mlrd. EUR

+13,8 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,7 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 31,2 mlrd. EUR na 1.197,8 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 091 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 302 920 −626
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 232 −381
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 228 688 −244
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 563 1 063
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 180 −12
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 180 −12
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 774 610 −1 102
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 7 104 −1 146
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 314 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 192 44
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 69 019 −485
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 390 365 15 945
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 097 455 16 185
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 292 910 −239
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 735 6
9 Ostala imovina 238 803 −198
Ukupno imovina 4 229 286 14 590
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 141 178 1 219
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 792 119 4 791
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 197 818 31 186
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 594 227 −26 445
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 73 50
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 795 11
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 360 246 20 134
  5.1 Opća država 230 662 21 519
  5.2 Ostale obveze 129 584 −1 385
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 156 361 −12 422
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 953 −37
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 11 195 859
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 195 859
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0
10 Ostale obveze 222 527 34
11 Računi revalorizacije 371 913 0
12 Kapital i pričuve 102 296 0
Ukupno obveze 4 229 286 14 590

Kontaktni podatci za medije