Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 14. červenci 2017

18. července 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. července 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 261,6 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

13. července 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

55 mil. USD

40 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 292,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,2 mld. EUR na 1 141,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 21,5 mld. EUR na 230,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 25,3 mld. EUR na 180,3 mld. EUR. Ve středu 12. července 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 8,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 7,1 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 594,2 mld. EUR (ve srovnání s 620,7 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 16,2 mld. EUR na 2 097,5 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 14. červenci 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,5 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

5,3 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

223,9 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

-0,4 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,7 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

100,3 mld. EUR

+1,4 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 637,2 mld. EUR

+13,8 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

98,7 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 31,2 mld. EUR na 1 197,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 091 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 302 920 −626
  2.1 Pohledávky za MMF 74 232 −381
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 228 688 −244
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 563 1 063
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 180 −12
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 180 −12
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 774 610 −1 102
  5.1 Hlavní refinanční operace 7 104 −1 146
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 767 314 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 192 44
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 69 019 −485
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 390 365 15 945
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 097 455 16 185
  7.2 Ostatní cenné papíry 292 910 −239
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 735 6
9 Ostatní aktiva 238 803 −198
Aktiva celkem 4 229 286 14 590
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 141 178 1 219
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 792 119 4 791
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 197 818 31 186
  2.2 Vkladová facilita 594 227 −26 445
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 73 50
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 795 11
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 360 246 20 134
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 230 662 21 519
  5.2 Ostatní závazky 129 584 −1 385
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 156 361 −12 422
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 953 −37
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 195 859
  8.1 Vklady a ostatní závazky 11 195 859
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0
10 Ostatní pasiva 222 527 34
11 Účty přecenění 371 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 296 0
Pasiva celkem 4 229 286 14 590

Kontakty pro média