Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. junija 2017

5. julij 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. junija 2017, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 25 milijard EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 13,4 milijarde EUR na 264,4 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, ki je več kot izravnalo povečanje zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

29. junij 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

3.060 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 294,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,6 milijarde EUR na 1.136,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 48,9 milijarde EUR na 210,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 40,1 milijarde EUR na 162,2 milijarde EUR. V sredo, 28. junija 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 11,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 11,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 1,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 2,7 milijarde EUR. Poleg tega je bilo 1,8 milijarde EUR iz prve serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega financiranja (CUODR-I) odplačanih pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 617 milijard EUR (v primerjavi s 577,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 6 milijard EUR na 2.064,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 30. junija 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Tedenska razlika – prilagoditve ob koncu četrtletja

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,6 milijarde EUR

-

–0,2 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Drugi program nakupa kritih obveznic

5,4 milijarde EUR

-

–0,0 milijarde EUR

+0,0 milijarde EUR

Tretji program nakupa kritih obveznic

222,6 milijarde EUR

+1,1 milijarde EUR

–0,8 milijarde EUR

–0,6 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,1 milijarde EUR

+1,0 milijarde EUR

–0,5 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

96,6 milijarde EUR

+1,6 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

–0,2 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.609,3 milijarde EUR

+10,5 milijarde EUR

–0,4 milijarde EUR

–5,7 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

98,7 milijarde EUR

-

-

+0,2 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 52 milijard EUR na 1.106 milijard EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. junija 2017 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.089,905 EUR za unčo

USD: 1,1412 za EUR

JPY: 127,75 za EUR

CNY: 7,7385 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,2196 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.091 0 −24.959
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 304.774 612 −17.465
  2.1 Terjatve do MDS 74.388 −71 −3.128
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 230.386 683 −14.337
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 31.219 2.479 −2.003
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.961 −473 −40
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.961 −473 −40
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 779.252 −378 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 11.636 116 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 767.314 −456 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 302 −38 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 70.918 −2.140 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.358.609 12.074 −5.549
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.064.420 12.334 −6.325
  7.2 Drugi vrednostni papirji 294.190 −260 777
8 Javni dolg v eurih 25.788 −470 −114
9 Druga sredstva 241.897 684 1.100
Skupaj sredstva 4.209.510 12.389 −49.028
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.136.879 5.566 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.723.077 −12.258 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.106.050 −52.026 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 616.974 39.740 0
  2.3 Vezane vloge 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 53 28 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.195 1.498 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 347.586 −53.172 5
  5.1 Sektor država 210.129 −48.930 5
  5.2 Druge obveznosti 137.457 −4.242 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 222.540 70.471 −27
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.107 1.288 −182
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.801 −1.068 −628
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.801 −1.068 −628
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.705 0 −2.343
10 Druge obveznosti 224.408 63 −5.736
11 Računi prevrednotenja 371.913 0 −40.117
12 Kapital in rezerve 102.299 0 0
Skupaj obveznosti 4.209.510 12.389 −49.028

Stiki za medije